Jeśli nie masz swojego konta

Zaloguj za pomocą:

zapomniałeś hasła?
strzałka

W koszyku:

Brak produktów w koszyku.

Całkowita wartość:

Comarch ERP XL - system organizacji Twojej multiksięgowości

Jeśli myślisz, że księgowość w Twojej firmie to tylko kilka osób, które wykonują papierkową robotę, to jesteś w wielkim błędzie! To coś o wiele więcej niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych czy też prowadzenie książki przychodów i rozchodów. Z tego też powodu warto poszukać odpowiedniego narzędzia do obsługi księgowości. Takim oprogramowaniem właśnie jest Comarch ERP XL.

Twarde prawo, ale prawo

Z programu Comarch ERP XL korzysta w Polsce już ponad 5000 firm. Te dane nie powinny dziwić, skoro krakowska firma przygotowała bardzo skuteczne narzędzie do kompleksowej analizy sytuacji całej firmy na bazach danych finansowo-księgowych. Mając na uwadze ulegające częstym modyfikacjom przepisy prawne, obsługa księgowa powinna nadążać za tymi zmianami.

Program Comarch ERP XL zachowuje zgodność z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dzięki bieżącym aktualizacjom wszystkie czynności, jakie wykonamy w oprogramowaniu, będą zgodne z aktualnym stanem prawnym. Należy też zwrócić uwagę na obsługę kont. Program w sposób elastyczny, wielopoziomowy tworzy ich plan ręcznie lub za pomocą kreatora. Dzięki temu poprawie może ulec ergonomia Twojej codziennej pracy, stanie się możliwe szybkie wyszukiwanie kont według różnych kryteriów.

Wiele innych operacji gospodarczych dzięki Comarch ERP XL ulega ułatwieniu, m.in.:

 • Obsługa pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych grupujących operacje gospodarcze danego rodzaju,
 • Wstępne ujęcie zapisów księgowych do tzw. buforów księgowań, w których zapisy podlegają weryfikacji i mogą być modyfikowane,
 • Łatwy dostęp do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych,
 • Automatyzacja księgowań – „inteligentne” schematy księgowań rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i automatycznie dokonujące dekretacji,
 • Mechanizm księgowań okresowych - odciążenie od prac związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp.,
 • Kontrola poprawności dekretacji - gdy przygotowany dekret zbiorczy nie bilansuje się, użytkownik otrzyma informację o tym fakcie,
 • Automatyczne sporządzenie sprawozdań obligatoryjnych oraz zestawień wykorzystywanych w celach zarządczych.

Koszty i VAT pod kontrolą

W oparciu o Comarch ERP XL mamy do czynienia ze zwiększonym stopniem automatyzacji, która wydaje się kluczowa w przypadku kontroli kosztów i VAT. Łatwa analiza takich danych oraz ujęcie ich w różnych perspektywach daje wiele nowych możliwości:

 • Ewidencja kosztów w oparciu o konta zespołu 4, 5 lub wykorzystując zarówno „czwórki” i „piątki”,
 • Łatwa analiza kosztów w różnych ujęciach i perspektywach dzięki definiowalnym wymiarom analitycznym (np. dział, Miejsce Powstawania Kosztów, cel, rodzaj kosztu, projekt, kontrahent, lokalizacja),
 • Kontrola dowolnej liczby kręgów kosztów,
 • Elastyczność w zakresie definiowania i odliczania stawek VAT,
 • Ewidencja pozwalająca na prowadzenie rejestrów VAT, określenie obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT,
 • Rejestr VAT tworzony automatycznie w oparciu o dokumenty handlowe wprowadzone w systemie,
 • Możliwość wprowadzenia faktur VAT w sposób uproszczony – bezpośrednio do rejestrów VAT,
 • Obsługa deklaracji podatkowych, np. VAT-7, VAT-UE i inne.

Zarządzanie formami płatności i płynnością finansową

Wprowadzona w Comarch ERP XL elastyczność rozwiązań pozwoli Ci na skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, a także sprawne działanie aplikacji wobec nieprzewidzianym sytuacjom, które możesz napotkać w funkcjonowaniu swojej firmy. Wsparcie w tym segmencie pozwala na:

 • Obsługę wielu kas i rejestrów bankowych, w polskich złotych oraz innych walutach,
 • Możliwość wykorzystania dowolnej ilości form płatności i przypisania dla każdej z nich odpowiedniego rejestru kasowo-bankowego,
 • Ewidencję obrotu z wykorzystaniem kart płatniczych, w tym ewidencja prowizji za obsługę kart i terminali,
 • Współpracę z bankowością elektroniczną – możliwość wymiany danych z listy płatności i zapisów z rejestru bankowego praktycznie z dowolnym bankiem,
 • Łatwą identyfikację kontrahenta podczas importu zapisów bankowych, (te podpunkty są inaczej wycięte, to kontynuacja jednego podpunktu czy przypadek?)
 • Skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, zarówno konkretnego kontrahenta, jak i wszystkich podmiotów, z którymi firma współpracuje,
 • Sprawne kojarzenie płatności i dokumentów - informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie jako rozliczenia (skojarzenie dokumentu faktury z dokumentem zapłaty) lub jako rozrachunki (skojarzenie dekretów powstałych w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty),
 • Możliwość częściowego rozliczenia należności czy zobowiązań,
 • Elastyczne wystawianie kompensat - ewidencja saldowania wzajemnych należności i zobowiązań wynikających z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno- i wielostronne),
 • Wsparcie zapewnienia płynności finansowej dzięki sprawnemu generowaniu upomnień i not odsetkowych – zarówno pojedynczych, jak i zbiorczych,
 • Automatyczne pobieranie kursów NBP,
 • Naliczanie różnic kursowych – po zaksięgowaniu raportu bankowego/kasowego dokumenty różnic kursowych mogą być automatycznie księgowane,
 • Mechanizm wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (tzw. magazyn walut) - kontrola prawidłowego rozchodowania waluty po odpowiednich kursach wynikających z operacji przychodowych,
 • Obsługa leasingu, w tym leasingu walutowego.
 • Obsługa lokat różnych typów (nocnych, terminowych, odnawialnych, nieodnawialnych oraz walutowych).

Ewidencja środków trwałych na trwałe

Każda księgowa i księgowy wiedzą, jak bardzo ważne jest zachowanie kontroli nad składnikami majątku trwałego. Jego sprawna ewidencja i dynamiczne raportowanie pozwalają na zaoszczędzenie sporej ilości czasu i przeznaczenie go na inne obowiązki. To co wydawało się dotychczas kłopotliwe, teraz ma szansę odejść na dalszy plan dzięki Comarch ERP XL:

 • Ewidencja majątku trwałego na podstawie ksiąg inwentarzowych zorganizowanych w wielopoziomową strukturę drzewa.
 • Sprawna ewidencja wyposażenia.
 • Czytelny wykaz składników majątku trwałego wykorzystywanych w przedsiębiorstwie.
 • Możliwość określenia szeregu parametrów na kartotece środka trwałego, m.in.: osoba odpowiedzialna za dany środek trwały, metody i stawki umorzenia i amortyzacji, miejsce, gdzie znajduje się środek.
 • Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym/wartością niematerialną i prawną na podstawie stosownych dokumentów, np.: przyjęcie składnika majątku trwałego, zwiększenie lub zmniejszenie wartości, likwidacja składnika majątku trwałego, amortyzacja, zmiana osoby odpowiedzialnej.
 • Rejestracja umów leasingowych, zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych.
 • Bieżąca kontrola harmonogramu spłat rat leasingowych.
 • Możliwość automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych w okresach wskazanych przez użytkownika.
 • Uzależnienie wielkości wygenerowanych odpisów od wskazanej w księdze inwentarzowej metody oraz stawki.
 • Możliwość dwutorowej amortyzacji środków trwałych: ujęcie bilansowe (według Ustawy o Rachunkowości lub według MSR/MSSF).
 • Ujęcie podatkowe.
 • Możliwość wstrzymania naliczania amortyzacji środków trwałych serwisowanych do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania.
 • Wygodne przygotowanie planu amortyzacji oraz zestawienie odpisów planowanych i rzeczywistych.
 • Łatwe uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych z możliwością określenia zakresu analiz na podstawie rozbudowanej listy parametrów.


Przekonaj się sam, że Comarch ERP XL jest trafioną inwestycją. Na własnej skórze poczuj, dlaczego od lat jest to najczęściej wybierany system klasy ERP w Polsce. To oprogramowanie nie zastąpi Twoich księgowych, ale jest w stanie znacznie ułatwić im pracę. Nie musimy przypominać, jak ważnym ogniwem działalności Twojej firmy jest dział księgowości. Jeśli zadbasz o efektywność pracy w tym segmencie, to możesz tylko zyskać.

Pierwszy krok? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy przeprowadzą Cię przez cały proces zaimplementowania systemu do krwioobiegu Twojej firmy.