Jeśli nie masz swojego konta

Zaloguj za pomocą:

zapomniałeś hasła?
strzałka

W koszyku:

Brak produktów w koszyku.

Całkowita wartość:

Regulamin sklepu

§ 1 Wstęp

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.supremo.pl prowadzonego przez Supremo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-102), ul. Śmigielska 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000276358, REGON: 300544363, NIP: 7851749865 z kapitałem zakładowym wynoszącym 51,000 zł (w całości opłaconym), a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Skuteczny i szybki kontakt ze Sprzedawcą we wszystkich kwestiach dotyczących sprzedaży za pośrednictwem Sklepu możliwy jest pod numerem telefonu +48 61 283 21 18 oraz pod adresem e-mail: sklep@supremo.pl.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

Dane teleadresowe:

 • Supremo Sp. z o.o.
 • ul. Śmigielska 13
 • 60-102
 • Polska
 • Tel. +48 61 283 21 18
 • Fax: +48 61 283 21 18
 • mail: sklep@supremo.pl
 
§ 2 Postanowienia ogólne

 
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.
 2. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Właścicielem Sklepu jest: Supremo Sp. z o.o., zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000276358, REGON: 300544363, NIP: 7851749865  z siedzibą w Poznaniu (60-102), ul. Śmigielska 13.
 4. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
 
§ 3 Słownik pojęć
 
 1. Usługodawca lub Sprzedawca – Supremo Sp. z o.o.;
 2. Klient - Konsument lub Przedsiębiorca, który złożył lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzystać innych usług Sklepu Internetowego (dalej także „Kupujący");
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, podejmująca czynności w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Konto Klienta (Konto) - podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 6. Rejestracja - jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 7. Sklep Internetowy www.supremo.pl (dalej także jako „Sklep" lub „Sklep Internetowy") - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.supremo.pl za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi określone w Regulaminie, a Klient może składać Zamówienia;
 8. Strona – Supremo Sp. z o.o. lub Klient;
 9. Usługa (Usługi) - Zamówienie, Zamówienie na licencję lub Zapytanie o ofertę, a także inne usługi świadczone w ramach Sklepu;
 10. Zamówienie na licencje - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy z Supremo Sp. z o.o. o udzielenie licencji na oprogramowanie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość (sprzedaż licencji), za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę oprogramowania, na korzystanie z którego licencja jest sprzedawana;
 11. Zapytanie o ofertę - złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie zapytania o ofertę, określające oprogramowanie będące przedmiotem zapytania, a także dane Klienta, niezbędne do kontaktu wskazane w formularzu.
 
§ 4 Obowiązki Stron i warunki korzystania ze Sklepu
 
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia usługi/licencji.
 3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  1. Przedstawienie oferty Sklepu,
  2. Składanie zamówień na licencje
  3. Składanie zapytań ofertowych
  4. Utworzenie i administrowanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym
 4. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
 5. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
 6. Klient nie jest zobowiązany do utworzenia konta na stronie www.supremo.pl. Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji.
 7. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 8. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu:
  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
  2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu,
  4. remarketingu.
 § 5 Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży
 
 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji. Klient może złożyć zamówienie także telefonicznie pod nr +48 61 283 21 18 (wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy), faksem +48 61 283 21 18 oraz pod adresem e-mail: sklep@supremo.pl
 2. Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 3. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 5. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 6. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży licencji złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 7. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Zamówienia na licencję lub Zapytania o ofertę Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia na Usługę w formie wiadomości e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów złożonego przez Klienta zamówienia.
 8. Sprzedawca po rozpatrzeniu oferty Klienta wyśle Klientowi wiadomość o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 9. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 10. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.
 
§ 6 Sposób i termin płatności
 
 1. Ceną wiążącą dla Klienta będącego Konsumentem jest zawsze cena aktualna w chwili złożenia Zamówienia lub Zamówienia na licencję.
 2. Dostępne formy płatności oraz wysyłki wskazywane są podczas procesu składania zamówień przez Klientów.
 3. W przypadku płatności dokonywanych kartami kredytowymi lub debetowymi za pośrednictwem partnerów udostępniających taką formę płatności Sprzedawca nie gromadzi jakichkolwiek danych dotyczących tych kart płatniczych.
 4. Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 5. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 7. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.
 8. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.
 
§ 7 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 48 godzin, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela, święto) – realizacja zamówienia rozpocznie się w kolejnym dniu roboczym.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni, czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.
 4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 5. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest faktura VAT.
 6. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT.
§ 8 Zwroty i korekta zamówień

 1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta potwierdzenia wysyłki ze sklepu.
 2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres sklep@supremo.pl lub kontaktując się ze Sprzedawcą pod nr tel. +48 61 283 21 18 (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.
 3. Zwrotu ani korekty zamówienia nie można dokonać w momencie aktywacji klucza licencyjnego.
 4. Zwrot możliwy jest maksymalnie po 14 dni od momentu dokonania zakupu. Klient dokonujący zwrotu zobligowany jest do załączenia pisemnego oświadczenia (możliwe przesłanie w formie elektronicznej) zawierającego następujące elementy:
  1. Dane reklamującego tj. imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia licencji, nazwę produktu, cenę nabycia wraz z podaniem powodu swojej decyzji
  2. Dowód sprzedaży tj. oryginał lub kopia faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu
  3. Formularz zwrotu – dostępny pod linkiem
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania zwrotu Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 61 283 21 18  (koszt połączenia wg stawki operatora).
  
§ 9 Uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy
 
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia (wzór) przed jego upływem na adres Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia usługi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
§ 10 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 
 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 2. W wypadku Klientów będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, gdy Usługobiorca rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usług w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 3. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 § 11 Rozstrzyganie sporów
 
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 § 12 Dane osobowe
 
 Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
 1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 3. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Towarów i kategorii, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

  Data:
  Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)